12 เมษายน 2564 20:19 น.  
 
E-NewsLetter K-Mutual Fund Reports(บริการข้อมูลกองทุนรวมกสิกรไทยทางอิเล็กทรอนิกส์)
บริการส่งข้อมูลกองทุนรวมกสิกรไทยผ่านทาง E-Mail อาทิ รายงานประจำปีกองทุน เปิดพอร์ตกองทุน หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน LTF/RMF และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง E-mail จะต้องทำการยกเลิกบริการและสมัครใช้บริการใหม่อีกครั้ง
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  คำเตือน