ขออภัย สิ้นสุดระยะเวลาการทำรายการผ่านช่องทาง KAsset
กรุณาติดต่อ Kasset contact center 02 673 3888
เพื่อดำเนินการขอรับเงินปันผล
 
 

คำเตือน
แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988