เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
กรุณายืนยันตัวตนเพื่อดูรายละเอียด
1. ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)
2. นามสกุล
3. เลขที่บัตรประชาชน
4. เลขที่บัญชีกองทุนที่มีเงินปันผลค้างรับ (14 หลัก)
- - - -
(ตัวอย่าง 0050-000-0-12345-6)
     หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากที่มีสถานะการใช้งาน
- - -
(ตัวอย่าง 736-2-00000-0)
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับ SMS
 
 

คำเตือน
แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988