ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการเอกสารกองทุนรวม 25 กรกฎาคม 2567 22:35 น.  
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวม
(บริการขอหนังสือรับรองการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุน Thai ESG/SSF/SSFX/RMF/LTF หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะกรณีขายคืนกองทุน Thai ESG/SSF/SSFX/RMF/LTF ผิดเงื่อนไข หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล (50 ทวิ) รวมถึงรายงานการถือหน่วยลงทุนในรูปแบบการดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
ข้อตกลงและเงื่อนไข
กรอกรายละเอียด
ยืนยัน OTP
เลือกประเภทเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่บริหารจัดการโดยบริษัท และมีเลขที่บัตรประชาชนในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องระบุข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด และจะสามารถใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านเว็บไซต์ได้ต่อเมื่อบริษัทสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของผู้ใช้บริการได้แล้ว โดยบริษัทจะตรวจสอบกับข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัท หรือฐานข้อมูลของบุคคลที่สามตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงให้บริษัทนำส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ
  3. รายงานการถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงการแสดงยอดหน่วยลงทุนของผู้ใช้บริการ ณ ช่วงเวลาที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น กรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลในเอกสารรายงานการถือหน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการได้รับ ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าข้อมูลที่จัดเก็บที่ระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
  4. เอกสารกองทุนรวมที่ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปจำนำ หรือ โอนเปลี่ยนมือโดยวิธีใดทั้งสิ้น
  5. รูปแบบ ลักษณะการดาวน์โหลดเอกสาร และการเข้ารหัสการเรียกดูเอกสารกองทุนรวม ให้เป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร
  6. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการนี้รวมถึงยกเลิกบริการนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกำหนดข้อจำกัดการใช้บริการสำหรับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆและสิทธิ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  คำเตือน