ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการเอกสารกองทุนรวม 26 กันยายน 2566 19:01 น.  
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวม
(บริการขอหนังสือรับรองการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุน SSF/SSFX/RMF/LTF หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่ายเฉพาะกรณีขายคืนกองทุน SSF/SSFX/RMF/LTF ผิดเงื่อนไข หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล (50 ทวิ) รวมถึงรายงานการถือหน่วยลงทุนในรูปแบบการดาวน์โหลดเอกสาร PDF)
ข้อตกลงและเงื่อนไข
กรอกรายละเอียด
ยืนยัน OTP
เลือกประเภทเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่บริหารจัดการโดยบริษัท และมีเลขที่บัตรประชาชนในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านเว็บไซต์ได้ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ระบุข้อมูลส่วนตัว ซึ่งตรงกับข้อมูลที่อยู่ในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัท
  3. รายงานการถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงการแสดงยอดหน่วยลงทุนของผู้ใช้บริการ ณ ช่วงเวลาที่ปรากฏในรายงานเท่านั้น กรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลในเอกสารรายงานการถือหน่วยลงทุนที่ผู้ใช้บริการได้รับ ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าข้อมูลที่จัดเก็บที่ระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
  4. บริษัทสงวนสิทธิในการดาวน์โหลดเอกสารกองทุนรวมผ่านเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไม่ตรงกับข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
  5. เอกสารกองทุนรวมที่ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ไม่สามารถนำไปจำนำ หรือ โอนเปลี่ยนมือโดยวิธีใดทั้งสิ้น
  6. รูปแบบ ลักษณะการดาวน์โหลดเอกสาร และการเข้ารหัสการเรียกดูเอกสารกองทุนรวม ให้เป็นไปตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด และพิจารณาเห็นสมควร
  7. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการขอรายงานการถือหน่วยลงทุนได้ตามแต่จะเห็นสมควร และบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  คำเตือน